Warunki techniczne

By prawidłowo wykonać, a w przyszłości długo i intensywnie użytkować posadzkę żywiczną, należy spełnić odpowiednie warunki techniczne. Najważniejsze z nich to:

Podłoże

Żywice można aplikować na różnego rodzaju podłoża: jastrychy cementowe, stare płytki ceramiczne, lastryko, nawet asfalt. Najbardziej popularną i pożądaną podbudową jest jednak beton. Podłoże betonowe powinno spełniać następujące warunki:

Temperatury

Minimalna temperatura powietrza powinna wynosić +15°C, a temperatura podłoża +10°C. Prowadzenie prac posadzkarskich w wyższych niż +25°C temperaturach powoduje gwałtowne przyśpieszenie procesu wiązania żywicy i utrudnia prawidłowe jej przenikanie do podłoża oraz skraca czas niezbędny do właściwej obróbki materiałów. Nieprzestrzeganie reżimów w zakresie wymagań temperaturowych może powodować wadliwe wykonanie posadzki.

Uwaga!!!

Warunek ten nie dotyczy produktów metylometakrylowych (MMA), gdzie przy zastosowaniu odpowiednich materiałów możliwa jest instalacja posadzki nawet w temperaturze −25°C, w obiektach takich jak mroźnie czy chłodnie.

Wentylacja

Pomieszczenia muszą być wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie. Wymóg ten związany jest z utrzymaniem prawidłowego przebiegu procesu wiązania materiałów żywicznych, zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się pyłów i zanieczyszczeń, a także ochrony zdrowia pracowników, będących narażonymi na kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi.

Wilgotność

Wilgotność powietrza nie powinna być większa niż 70%. Minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni podłoża powinna być wyższa o 3°C niż temperatura "punktu rosy". Niespełnienie tych warunków skutkować może wadami technologicznymi, ujawniającymi się przebarwieniami powierzchni i obniżeniem przyczepności posadzki do betonu.

Dostęp

Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. Pozwala to na zapewnienie minimalnych środków ostrożności, wynikających z przepisów bhp i p. poż. przy pracach z żywicami. Brak dostępu dla osób postronnych pomaga zachować reżimy technologiczne związane z utrzymaniem czystości przez okres wykonywania i dojrzewania posadzki.